Modele rachunku kosztów w przedsi?biorstwie

Uncategorized

Je?eli proces jest obiektem éventé powtarzaj?cym si?, nie ma przeszkód, aby zakwalifikowa? Aller ne systematycznego rachunku kosztów. Przedmiotem rachunku kosztów s? zawsze koszty prowadzenia dzia?alno?ci. Podmiotem rachunku kosztów jest natomiast Jednostka Gospodarcza prowadz?ca dzia?alno??. Zakres rachunku kosztów zilustrowano za POMOCA schematu. Sprostanie wymienionym celom Zale?y w znacznym stopniu OD stosowanych przez jednostki gospodarcze Systemów rachunku kosztów. Pod tym wzgl?dem Warto tu wymieni? najcz? stosowane w praktyce MODELE rachunku kosztów, TJ.: Rachunek kosztów, jako cz??? sk?adowa systemu ewidencyjnego Rachunkowo?ci, Jest wykorzystywany Zarówno na potrzeby zewn?trzne Przedsi?biorstwa, Jak i na jego potrzeby wewn?trzne. Dlatego w Wi wspóln? cz??? Rachunkowo?ci finansowej je Rachunkowo?ci zarz?dczej. Rachunek kosztów jest wzgl, nie wyodr?bnionym podsystemem informacyjnym w ramach systemu ewidencyjnego Rachunkowo?ci, którego podstawowym zadaniem Jest et informacji o kosztach. Rachunek kosztów jest procesem rozpoznania, akumulowania, przekszta?cania, zaprezentowania i interpretacji informacji o kosztach dla przeprowadzania oceny i decyzji przez posiadacza tych Informacji, un tak?e ustalania kosztów zwi?zanych z prowadzeniem dzia?alno?ci, TJ. Wyrobów wytwarzaniem, ?wiadczeniem Us?ug je wykonywaniem diff?Šrents funkcji.

Wyrobów wytwarzanych koszty, ?wiadczonych Us?ug lub wykonywanych funkcji s? traktowane jako przedmiot rachunku kosztów. MODELE rachunku kosztów-metody zbierania, przetwarzania i wyodr?bniania informacji o kosztach zwi?zanych z prowadzeniem dzia?alno?ci przedsi?biorstw. Rachunek kosztów oraz Rachunek prawem i strat wi? Podstawowe ?ród?a Informacji na potrzeby ró?norodnych rachunków decyzyjnych przeprowadzanych w Rachunkowo?ci zarz?dczej. Pod poj?ciem rachunku kosztów nale?y rozumie? Zespó? czynno?ci zmierzaj?cych do ustalenia w diff?Šrents przekrojach wyra?onych w pieni?dzu powy?sze pracy ?ywej uprzedmiotowionej, dokonanych w przedsi?biorstwie w okre?lonym czasie i z okre?lonym przeznaczeniem. Rachunek kosztów prowadzony jest poprzez realizacj? diff?Šrents czynno?ci w ramach procesu Informacyjnego. Z Tego points widzenia do g?ównych elementów rachunku kosztów nale??: podstawowym zadaniem podsystemu rachunku kosztów jest transformacja Informacji dotycz?cych kosztów w systemie ewidencyjnym Rachunkowo?ci w celu ustalenia kosztów jednostkowych produktów. Zadania rachunku kosztów wi??? si? z wymaganiami informacyjnymi, decyzyjnymi i kontrolnymi wobec Tego rachunku. W jednostkach wytwórczych jako Podstawowe zadania rachunku kosztów wymienia si? zwykle: Rachunek kosztów Powinien Zatem zas?i? potrzeby zwi?zane z przygotowaniem sprawozdania finansowego oraz dostarczy? Informacji dla zarz?dzania przedsi?biorstwem.

Comments Off on Modele rachunku kosztów w przedsi?biorstwie


  • MY Disclaimer

    All comments, views and opinions expressed on this site are my own and are not representative of my employer.
  • My Pictures

    www.flickr.com
  • My Library

    www.flickr.com